ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..