ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำตำบลขนาดเล็ก สังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบสหศึกษานักเรียนส่วนใหญ่เดินทางไปกลับ มีประวัติการก่อตั้ง ดังนี้

     เนื่องจากราษฎรชาวตำบลท่าเสา มีความประสงค์ให้มีโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลขึ้น  เพราะบุตรหลานต้องไปเรียนที่อื่นซึ่งอยู่ห่างไกล ค่าใช้จ่ายสูง ผู้ปกครองจึงได้ปรึกษากับนายแถว  ปั้นเพ็ง ครูใหญ่โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ รวมกับนายนิยม  ศักดิ์ดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสาและ นายประเทือง สุขสำราญ กำนันตำบลท่าเสา เรื่องการจัดตั้งหาที่ดินและก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ทั้งสามท่านดังกล่าวจึงนำเรื่องไปหารือกับหลวงพ่อพระครูวิจิตรวรคุณ เจ้าคณะตำบลท่าเสา และได้นมัสการท่านเป็นประธานในปี พ.ศ. 2523 ได้มีผู้บริจาคที่ดินดังนี้
     1.  นายวิเชียร              ชมประเสริฐ         บริจาค  15  ไร่  3  งาน  40  ตารางวา
     2.  ผู้ใหญ่นิยม             ศักดิ์ดี                บริจาค  12  ไร่
     3.  นายชลอ               นุ่มเปรม              บริจาค    7  ไร่
     4.  นายหวล - นางวงค์   ชูฟัก                  บริจาค   1  ไร่

     เมื่อได้ที่ดินแล้วคณะกรรมการร่วมกับราษฎรสละเงินบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน  10,000 บาท และหลวงพ่อพระครูวิจิตรวรคุณ ร่วมกับกำนันประเทือง สุขสำราญ ผู้ใหญ่นิยม  ศักดิ์ดี และคณะกรรมการได้ลงมติ แต่งตั้งครูแถว ปั้นเพ็ง ครูใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟเป็นเลขานุการ หาเงินสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 27 เมตร หลังคามุงสังกะสีเป็นเงิน 70,000 บาท ต่อจากนั้นได้เสนอเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมประจำตำบลท่าเสาในปี พ.ศ.2523 แต่กรมสามัญศึกษาไม่อนุญาตและในปี พ.ศ. 2524 ได้เสนอเรื่องอีกแต่ไม่ได้รับอนุญาต พอดีกับหลวงพ่อพระครูวิจิตรวรคุณ ท่านมรณภาพ 

     คณะกรรมการได้พยายามต่อไปอีก และได้เสนอเรื่องเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2524 โดยอาราธนาพระอาจารย์สายบัวธมมปาโล  เจ้าอาวาสวัดท่ามะไฟเป็นประธานจนถึงเดือนมกราคม 2525 กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนโดยใช้ ชื่อว่าโรงเรียนท่าเสาพิทยาคม เปิดเรียนในปีการศึกษา  2525 โดยให้รับนักเรียน  90  คน คณะกรรมการร่วมกันสละทรัพย์ แรงงานสร้างโต๊ะเก้าอี้นักเรียนจำนวน 60 ชุด ต่อเติมอาคารเรียน กั้นห้องเรียน ปรับบริเวณสนาม โดยมีผู้ใหญ่นิยม ศักดิ์ดี เป็นหัวหน้าใช้เงินประมาณ 45,000 บาท โดยประชาชนให้ความร่วมมือทุกด้านเป็นอย่างดี