วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
     สร้างพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม นำเทคโนโลยี มีวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การมีส่วนร่วมของชุมชน