พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
     1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม 
     2. พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
     3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
     4. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีเพื่อการสืบค้นและสร้างความรู้ด้วยตนเอง
     5. สร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน