กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายกฤษดา แสนยะ
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0819739913